VI EN

Điều khoản sử dụng

1. GIỚI THIỆU VÀ CHẤP NHẬN
 
Chào mừng đến PHEProcess.com (“Website”),một dịch vụ trực tuyến tương tác vận hành bởi PHE Process (“công ty”, “chúng tôi”). VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI. BẰNG VIỆC TRUY CẬP VÀ/HOẶC SỬ DỤNG WEBSITE (NGOẠI TRỪ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY LẦN ĐẦU TIÊN) MẶC NHIÊN BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG, CÁI CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN NHƯ ĐƯỢC NÊU TRONG MỤC 16 Ở DƯỚI. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI.
 
Thêm nữa, chúng tôi đã thiết lập một Chính sách Riêng tư nhằm diễn giải cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin về bạn. Một bản sao Chính sách Riêng tư có thể được nêu ở đây và được kết hợp vận dụng bằng cách dẫn giải từ các Điều khoản Sử dụng. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng website này, bạn cũng đang biểu hiện sự công nhận và đồng ý của mình đối với Chính sách Riêng tư.
 
2. SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 
Website và các nội dung chứa đựng (cũng như mọi công trình biên soạn bắt nguồn từ đây hay tương tự) bao gồm, nhưng không giới hạn, mọi văn bản, minh họa, tài liệu, hình ảnh, phần mềm, bản thảo, đồ thị, tranh vẽ, âm thanh, đoạn phim, âm nhạc, thông tin, bài viết, tư liệu, sản phẩm, dịch vụ, địa chỉ internet, công nghệ, dữ liệu, và tính năng tương tác (gọi chung là “Nội dung Website”) và mọi sở hữu trí tuệ đối với những thứ tương tự là thuộc về sở hữu của chúng tôi, bản quyền của chúng tôi, hoặc cả hai, tuyệt đối KHÔNG thuộc sở hữu của bất cứ thể nhân hay pháp nhân nào khác ở Việt Nam. Ngoài ra, thương hiệu PHE Process là thuộc sở hữu của chúng tôi, bản quyền của chúng tôi, hoặc cả hai. Trừ trường hợp được phép sử dụng giới hạn theo Điều khoản Sử dụng, bạn không có bất cứ quyền hạn, tư cách pháp lý hay quyền lợi nào đối với website của chúng tôi cũng như bất cứ Nội dung Website nào. Mọi quyền hạn không được chấp nhận rõ ràng theo Điều khoản Sử dụng đều vô hiệu và không được phép thực hiện.
 
3. TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG WEBSITE
 
(A) Việc truy cập website bao gồm, nhưng không giới hạn, các nội dung website được cung cấp cho bạn duy nhất vào mục đích phi thương mại, cá nhân hay nắm bắt thông tin. Khi sử dụng website, bạn mặc nhiên đồng ý tuân thủ mọi qui định luật pháp của Chính phủ, Nhà nước và địa phương sở tại, bao gồm, nhưng không giới hạn, Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam ban hành ngày 29/11/2009; Nghị định số 47/2009/NĐ-CP do Chính phủ Việt Nam ban hành ngày 13/5/2009, qui định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan; Nghị định số 109/2011/NĐ-CP do Chính phủ Việt Nam ban hành ngày 2/12/2011, sửa đổi, bổ sung Nghị định 47/2009/NĐ-CP; các luật bản quyền khác. Ngoại trừ được cho phép rõ ràng theo Điều khoản Sử dụng, bạn không được sử dụng, sao chép, mô phỏng, phân phối, lấy nguồn tư liệu, trình diễn hoặc thể hiện công khai, xuất bản, chuyển giao, hoặc mọi hành vi khai thác các nội dung website cho bất cứ mục đích nào bất kể có được hay không văn bản đồng ý của chúng tôi, trong trường hợp nội dung của bên thứ ba, của người sở hữu tương ứng. Trong một vài trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cho pháp bạn tải về hoặc in ra các nội dung wbesite hoặc cả hai. Khi đó, bạn có thể tải về hoặc in ra (các nội dung khả áp dụng) một bản sao nội dung website cho mục đích phi thương mại hoặc cá nhân của bạn. Bạn mặc nhiên hiểu rằng bạn không có bất cứ quyền sở hữu nào thông qua việc tải về hay in lại các nội dung website.
 
(B) Ngoài ra, trừ trường hợp được phép rõ ràng theo Điều khoản Sử dụng, bạn không được:
(i) di chuyển, sửa đổi, che giấu, chèn thêm, hoặc bóp méo, xuyên tạc mọi bản quyền, thương hiệu cũng như các quyền sở hữu trí tuệ khác được thông tin trên website hoặc trong các nội dung website;
(ii) phá hoại, làm hỏng hoặc can thiệp, cản trở các tính năng an ninh của website bao gồm, nhưng không giới hạn, mọi tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế sử dụng hoặc giới hạn việc sao chép các nội dung website cũng như các hạn định bắt buộc đối với việc sử dụng website hay nội dung website;
(iii) sử dụng thiết bị tự động (như robot / người máy hoặc phần mềm do thám) hoặc phương thức thủ công để sao chép hay cóp nhặt, tẩy xóa website cũng như nội dung website cho bất cứ mục đích nào mà không có sự đồng ý rõ ràng của chúng tôi bằng văn bản;
(iv) thu thập hoặc khai thác bất cứ thông tin nhận diện cá nhân nào từ website bao gồm, nhưng không giới hạn tên người sử dụng, mật khẩu, địa chỉ email;
(v) tấn công hoặc can thiệp, cản trở sự vận hành đúng đắn của website, hoặc làm hư hại, làm quá tải, hoặc làm vô hiệu website;
(vi) biên tập lại, thiết kế lại, hoặc tháo dỡ bất cứ phần nào của website;
(vi) sử dụng phần mềm theo dõi mạng để thay đổi cấu trúc hoặc chiết xuất dữ liệu từ website;
(vii) tạo ra bất cứ cơ chế hay công cụ nào nhằm hạn chế hoặc ngăn chặn người khác sử dụng website.
(C) Bạn mặc nhiên đồng ý hợp tác hoàn toàn với chúng tôi trong công tác điều tra mọi hành vi đáng ngờ xâm phạm các Điều khoản Sử dụng.
 
4. BỒI THƯỜNG
Bạn mặc nhiên đồng ý bồi thường và đảm bảo an toàn cho PHE Process cũng như các nhân viên của chúng tôi, ban giám đốc, cán bộ quản lý của chúng tôi, nhân công, thân nhân, đối tác, người kế nhiệm, các đại lý, nhà phân phối của chúng tôi, các chi nhánh, công ty trực thuộc, và các công ty liên kết khác của chúng tôi khỏi mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, nghĩa vụ, phí tổn và những chi phí khác (bao gồm các khoản phí, lệ phí hợp lý cho đại diện pháp lý, luật sư) phát sinh, liên quan đến, hoặc do bởi: (i) việc bạn truy cập hoặc sử dụng website; (ii) bất cứ hành vi vi phạm thực tế hay được chứng minh nào đối với chúng tôi, với website của chúng tôi, hay với các thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi; hoặc (vi) do bởi hành vi cố ý hoặc sai sót của bạn. Bạn mặc nhiên đồng ý hợp tác đầy đủ với chúng tôi đối với mọi khiếu nại căn cứ trên nghĩa vụ pháp lý của bạn. Trong mọi trường hợp, khoản bồi thường tối thiểu đối với các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi cũng như đối với các thiệt hại hậu quả bao gồm, nhưng không giới hạn các đơn hàng, hợp đồng kinh tế, các gói thầu, các thỏa thuận hợp tác có giá trị, các mối quan hệ khách hàng, quan hệ đối tác, do bởi sự nhầm lẫn, nhiễu loạn, sai lệch thông tin mà bạn gây nên, là 1.000.000.000đ (Một tỷ đồng) cho mỗi lần vi phạm.
 
5. CHẤM DỨT SỬ DỤNG
(A) Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ và/hoặc ngăn chặn bạn truy cập website của chúng tôi tại bất cứ thời điểm nào vì bất cứ lý do nào bao gồm, nhưng không giới hạn việc bạn không tuân thủ các qui định cũng như tinh thần của Điều khoản Sử dụng. Bạn mặc nhiên đồng ý rằng PHE Process sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hay bất cứ bên thứ ba nào cho những hành vi nói trên. (B) Mọi quyết định đình chỉ, chấm dứt sử dụng sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ pháp lý của bạn đối với chúng tôi theo Điều khoản Sử dụng. Các điều khoản trong đây mà theo bản chất của nó sẽ duy trì các quyết định đình chỉ cũng như chấm dứt sử dụng, sẽ luôn được duy trì bao gồm, nhưng không giới hạn các quyền và cấp phép mà bạn có được từ website, các khoản bồi thường, giải ngân, các khiếu nại, các giới hạn nghĩa vụ pháp lý, các điều khoản về luật áp dụng, giải quyết tranh chấp, các kiện tụng hay phán quyết tòa án cũng như các qui định khác trong đây.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây